Es prorroguen els peatges d’accés d’energia elèctrica a partir de l’1 de gener de 2021

Us informem que el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic ha publicat l’Ordre TED/1271/2020, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen diversos costos regulats del sistema elèctric per a l’exercici 2021 i es prorroguen els peatges d’accés d’energia elèctrica a partir de l’1 de gener de 2021.

Aquesta ordre té per objecte establir els peatges d’accés d’energia elèctrica a partir de l’1 de gener de 2021 i fins a la data d’aplicació efectiva de les noves metodologies de càlcul dels peatges de transport i distribució i dels càrrecs del sistema elèctric.

Donat el caràcter eminentment transitori del que s’estableix en la present ordre en relació amb els peatges d’accés, i com que els mateixos previsiblement deixaran de resultar d’aplicació amb data 1 d’abril de 2021, s’ha optat per prorrogar els peatges establerts en l’Ordre TEC/1258/2019, de 20 de desembre. Convé destacar que, si bé l’esmentada ordre parla de peatges, ha d’entendre’s que, d’acord amb la normativa sectorial vigent fins a l’aprovació de la metodologia de càrrecs i la ja aprovada circular de peatges, els peatges incorporen tant peatges com càrrecs.

Per ampliar informació sobre aquest tema o qualsevol dubte estem a la vostra disposició, contacta’ns!

Comparteix!

Circular 3/2020, de 15 de gener, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s’estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de transport i distribució d’electricitat.

L’objecte de la present circular és l’establiment de la metodologia per al càlcul anual dels preus dels peatges d’accés a les xarxes de transport i distribució d’electricitat.

Els consumidors de baixa tensió tindran un sol peatge amb tres períodes de consum: punta, pla i vall. Aquesta és una de les principals novetats de la nova metodologia per al càlcul dels peatges de transport i distribució d’electricitat, aprovada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Amb la publicació de la Circular 3/2020, de 15 de gener, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) conclou la seva tramitació.

En concret, el document estableix la metodologia per a determinar el càlcul anual dels peatges de transport i distribució d’electricitat dels consumidors; els autoconsumidors per l’energia demandada de la xarxa i per l’energia autoconsumida en el cas d’instal·lacions pròximes; les instal·lacions de generació pels seus consums propis, i els intercanvis d’energia elèctrica que es realitzin amb destinació en països no membres de la Unió Europea.

Accedeix a la circular

Necessites assessorament? Si vols per reduir el teu consum elèctric o estàs pensant en un projecte d’autoconsum fotovoltaic per a la teva empresa, assessorat abans de prendre cap decisió! Contacta amb el Carles Vidal | Responsable de l’àrea d’Eficiencia energètica i Renovables

Comparteix!

Propostes per millorar la competitivitat de les pimes i estimular l’economia

La Patronal Cecot farà arribar en els propers dies a tots els representants polítics del Congrés dels Diputats un decàleg amb propostes i reivindicacions per tal de millorar la competitivitat i estimular l’economia.

Entre d’altres, la Cecot proposa accelerar la transició energètica i ordenar el mercat elèctric:

  • Eliminar la limitació de la potència instal·lada en les instal·lacions d’energia renovables, que en aquests moments està delimitada pel requisit que la suma de les potències instal·lades de generació no podrà ser superior a la contractada per a la instal·lació de consum, la qual cosa és un contrasentit, ja que limita la capacitat per produir electricitat de fonts renovables.
  • Dissenyar una estratègia energètica orientada a la competitivitat de la indústria, seguint els models del centre i nord d’Europa. Modificar l’estructura del sector energètic, de manera que permeti oferir uns costos competitius a escala internacional a les nostres indústries.
  • Apostar per un mercat comú energètic europeu complint amb els objectius energètics establerts. Potenciar les interconnexions transfrontereres.
  • Garantir la transparència, competència i estabilitat del mercat energètic. Crear un marc regulador energètic estable i predictible, no subjecte a arbitrarietats, improvisacions o interessos conjunturals més o menys particulars i que generi seguretat jurídica a les decisions que prenguin les empreses en matèria energètica.
  • Promoure estratègies que permetin avançar en la producció energètica a la indústria, l’autoconsum i la creació de xarxes per poder oferir una xarxa que permeti fer realitat el paradigma del vehicle elèctric i la seva recàrrega.
  • El 2008 es va modificar el Reglament de línies i les xarxes de 25 i de 30 kV, classificades de segona categoria, van passar a pagar com les de tercera categoria. Aquesta modificació va suposar que un elevat percentatge d’empreses afectades per la discriminació elèctrica segueixin amb sobrecostos que fan minvar la seva capacitat competitiva. Igualment, aquesta mesura trenca, de manera evident, la unitat de mercat que tan insistentment reclamen el món econòmic i les forces polítiques al Congrés. Per evitar-ho i reequilibrar la balança és imprescindible modificar la normativa, de tal manera que les xarxes de 25 i 30 kV es traslladin al nivell de tensió 2 de la tarifa, en concret a la tarifa 6.2. (consulta www.plataformakv25.org).
  • L’assoliment dels objectius de descarbonització per al 2030 depèn en gran mesura de la capacitat de transformar el sector energètic, responsable del 75% de les emissions de CO2. Els dos eixos principals passen per l’electrificació de la demanda i les energies renovables. Considerem imprescindible la reforma fiscal de l’energia que tenen els diferents usos finals: electricitat, gas natural, gasoil i gasolines. Aquesta reforma permetria sensibilitzar els consumidors a l’hora de prendre les decisions de producció i de consum. Es tractaria d’una mesura neutra que garanteixi el flux d’ingressos actuals a partir d’una fiscalitat relacionada amb la difusió d’emissions de cada ús final d’energia. En aquest sentit, es proposa revisar el tipus impositiu de l’IVA que s’aplica al sector residencial (21%) per apropar-lo a la resta de països europeus (10%). També es proposa que l’impost especial d’hidrocarburs evolucioni cap a un concepte tipus “vinyeta”, que faci que la recaptació no depengui del tipus de combustible. També imprescindible revisar la distribució de costos fixes i variables de la factura energètica actual, de manera que el cost variable tingui un pes més important que faci que s’escurcin els terminis de recuperació de les inversions en eficiència.
  • Reformar la Llei del sector elèctric 24/2013, concretament les tarifes d’accés. Aquesta reforma és imprescindible si no volem restar competitivitat al consumidor d’energia. Els peatges d’accés representen 7.000 MEUR i, els càrrecs, 10.000 MEUR, i tots dos es carreguen a través de les tarifes d’accés. Per als càrrecs, conceptes no relacionats amb el subministrament, cal veure quines partides de política energètica caldria treure de la factura i portar-ho als Pressupostos generals de l’Estat i, d’altra banda, quines mesures de descarbonització, com les RECORE (Retribució específica de la producció renovable, cogeneració d’alta eficiència i residus), i part del dèficit de tarifa, han de repartir-se amb altres usos finals d’energia: gas natural, gasoil i gasolina. Per als peatges d’accés relacionats amb el subministrament, principalment xarxes, cal evolucionar des de l’actual peatge únic (zonal i horari) cap a un peatge flexible que internalitzi el cost real en l’ús de xarxes que indueix el consumidor. Només d’aquesta manera es poden afavorir unes regles de joc equitatives entre la generació d’energies renovables centralitzades i els recursos distribuïts que propiciïn la competència, la reducció del cost energètic al consumidor i la reducció, alhora, del cost del sistema.
  • Per últim, cal impulsar la diversificació energètica en el sector del transport associat al sector industrial per tal d’avançar en la descarbonització del procés logístic.

Accedeix a totes les propostes.

Comparteix!

La CNMC ignora parcialment les al·legacions de la Cecot per reduir les despeses del sistema elèctric en relació als peatges de transport i la distribució elèctrica

D’altra banda, l’entitat celebra que el Govern de la Generalitat hagi aprovat el decret llei 16/2019 de mesures contra l’emergència climàtica que comportarà l’impuls de la generació i l’autoconsum d’energia d’origen renovable en el teixit empresarial.

La Cecot lamenta que l’organisme encarregat de proposar la metodologia de càlcul de peatges no afronti de forma decidida un reglament que permeti assolir tots els objectius que proposa la Unió Europea, especialment els que tenen a veure amb l’accés als consumidors a un preu de l’energia competitiu, el desenvolupament de la figura del consumidor actiu i l’eficiència del sistema.

Continue reading “La CNMC ignora parcialment les al·legacions de la Cecot per reduir les despeses del sistema elèctric en relació als peatges de transport i la distribució elèctrica”
Comparteix!

Competencia cambia el reparto de cargas del recibo de la luz para animar el ahorro

Los usuarios con menos de 15 KW de potencia contratada pagarán un 75% de los peajes en el término fijo y un 25% según consumo.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha aprobado la circular de peajes eléctricos que debe entrar en vigor el 1 de enero. La norma reparte entre los consumidores los costes del sistema eléctrico, unos 7.000 millones de euros. Tras un intenso debate interno, Competencia ha decidido modificar la estructura del recibo de la luz de los consumidores domésticos, con menos de 15 Kw de potencia contratada, de forma que los costes no recaigan por completo sobre el término fijo -potencia- del recibo sino que dependan en un 25% del consumo del usuario para estimular el ahorro.

Continue reading “Competencia cambia el reparto de cargas del recibo de la luz para animar el ahorro”
Comparteix!

La Cecot creu que Competència discrimina les empreses catalanes en el projecte de peatges elèctrics

La patronal presenta al·legacions a la circular de la CNMC perquè no beneficia els consumidors | 17 de setembre de 2019 Xavier Grau

La patronal Cecot ha presentat al·legacions al projecte de circular de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) que ha de regular els peatges elèctrics perquè considera que manté la discriminació tarifària a les empreses catalanes i que, a més, aposta per un model de generació centralitzada que acabarà repercutint en costos més elevats per als consumidors, tant domèstics com industrials. Accedeix a l’article

Comparteix!